2019 Match Videos

Action Shooting Internation Match – RFGC 12/14/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/1045514509127567/

Action Shooting International Match – PBRC 11/30/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/2939974072718380/

Action shooting International Match – RFGC 11/09/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/1290181104498124/

RFGC – Action Shooting International Match 10/12/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/2619926618046196/

PBRC – Action shooting International Match 10/05/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/564485840758578/

RFGC – ASI Match 09/14/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/978626712495730/

RFGC – ASI Match 05/11/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/1058649180994793/

RFGC – ASI Match 04/13/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/384353082160034/

RFGC – ASI Match 03/09/2019

https://www.facebook.com/Triadfirearmstraining/videos/582382642275854/